Dilluns 24 publicarem els noms, cognoms i les puntuacions de les persones aspirants a obtenir la beca, ordenades de la puntuació més alta a la més baixa (en cas que diverses persones obtinguin la mateixa puntuació, es farà un sorteig per tal de determinar quina és la posició de cadascun).

En cas que la primera persona no pugui accedir a la plaça aquesta recaurà sobre la següent persona, i així consecutivament fins a atorgar-la. En cas que la persona beneficiària de la Beca Data Apps:

  • no respongui a la comunicació electrònica i/o telefònica en 24h, i
  • renunciï a la plaça,
  • no faci el pagament de reserva de la plaça,
  • o no acompleixi els requisits

es passarà a la següent persona de la llista.

Es comprovarà que la persona que obtingui la plaça sigui ciutadà d’un del municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.