1. Commons. Optar per tecnologies obertes “open”. Tecnologies obertes com a opció prioritaria per a una societat de la informació sostenible.
  2. Drets digitals. Fomentar els drets de les persones respecte a les tecnologies digitals.
  3. Col.laborar. Co-decisió amb la nostra comunitat  en la generació iniciatives i espais de decisió de les prioritats de l’entitat. ( consell assessor).
  4. Soberania de dades. Vetllar per la transparència i dret a la informació sobre l’ús de les dades de les persones als projectes digitals que executem. Treballar per l’ús ètic de les dades de la ciutadania.
  5. Coneixement obert. Compartir i generar coneixement obert per la seva lliure reutilització. Generació de continguts divulgatius i formatius en llicències obertes ( Common , “open”) per tal de contribuir a generar coneixement obert.
  6. Feminisme Data. Aplicar criteris data feminism en l’àmbit de les tecnologies de dades i anàlisis de dades, prioritzant l’ús de dades orientades als drets de les dones. 
  7. Igualtat de les dones. Aplicar la perspectiva dels drets de les dones i el principi d’igualtat efectiva a totes les nostres activitats ( llenguatge i comunicació no sexista, aplicar la perspectiva d’igualtat en l’enfoc conceptual nostres projectes, equips paritaris)
  8. Economia social. Destinar una part del marge dels serveis de l’entitat  a activitats de retorn social. Activitats de divulgació de les dades obertes entre la ciutadania i projectes d’aplicació de dades amb visió social i d’igualtat.
  9. Co-creació. Utilitzar de forma prioritaria metodologies col.laboratives i de coorperació per a la creació d’activitats, esdeveniments, projectes i productes. (Esdeveniments col.laborarius basats en dades)
  10. Organització Xarxa. Aplicar les formes  de treball 2,0, “en xarxa” per executar projectes.