Informe DadesxPolítiquesPúbliquesxDones

El passat 14 d’abril de 2023 es va presentar el projecte DadesxPolítiquesPúbliquesxDones en les III Jornades Data Feminism de la CIBA, un projecte que té com a objectiu evidenciar la magnitud de la violència masclista a Santa Coloma de Gramenet a través de la recopilació de dades obertes, per a tenir incidència en les polítiques públiques que es realitzen en el municipi.

Maribel Cárdenas, directora de Polítiques d’Igualtat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, va ser l’encarregada de presentar l’informe davant les persones assistents a la jornada, en la qual va destacar la importància de tenir dades precises i actualitzades per a poder prendre mesures efectives en la lluita contra la violència masclista. Per part seva, Lourdes Muñoz, directora d’Iniciativa Barcelona Open Data, va posar èmfasis en la metodologia i en la importància de les dades per a poder establir polítiques públiques basades en evidències i que responguin a les necessitats de la població.

L’informe presentat s’estructura en tres línies de treball que convergeixen amb les de la CIBA: Prevenció i sensibilització, Impacte de la violència masclista i Espai públic i seguretat feminista.

Línia d’actuació 1. Prevenció i sensibilització

Entenem per prevenció la implementació de mesures i estratègies per a evitar que ocorrin situacions de violència masclista i per sensibilització a la presa de consciència de la societat sobre la importància de la igualtat de gènere i sobre la gravetat de la violència masclista.

Per a poder avaluar aquesta primera línia d’actuació de la CIBA s’han recaptat dades sobre l’impacte social en la denúncia de la violència masclista i la implicació de la joventut en la denúncia de les violències masclistes.

En el primer cas, s’han buscat dades sobre l’evolució de persones que telefonen al 900 a Catalunya i el Barceloní per a avaluar si hi ha una evolució de terceres persones que denuncien casos de violència masclista i avaluar així l’impacte de la sensibilització en la població. A més, s’ha recopilat informació sobre el tipus de relació o vincle de la persona que telefona amb la víctima i el perfil de les dones víctimes de violència masclista que anomenen al 900. Aquestes dades permeten avaluar l’impacte de les polítiques de prevenció i sensibilització en la població i en els diferents grups de dones que poden ser víctimes de violència masclista.

En el segon cas s’ha recopilat informació publicada per la USAV sobre la prevalença amb la qual denuncien casos de violència masclista. A més, s’ha recopilat informació sobre el nombre d’activitats de sensibilització i prevenció impulsades per la CIBA a les escoles. Aquestes dades permeten avaluar l’impacte de les polítiques de prevenció i sensibilització en la població jove i la seva implicació en la lluita contra la violència masclista.

D’aquestes visualitzacions extraiem que, la majoria de les denúncies van ser realitzades per la pròpia usuària que sofreix la violència i que les amistats són les persones que més denuncien els casos de violència masclista en segon lloc. En relació a l’alumnat veiem que el gènere femení és el més representat en la denuncia de casos de violència en l’App i que, en contrapart i com a conseqüència, la CIBA ha augmentat progressivament les seves actuacions de prevenció i sensibilització en el municipi.

Línia d’actuació 2. Impacte de la violència masclista

Per a analitzar i visualitzar l’impacte de la violència masclista en el territori i en els recursos disponibles s’han examinat diferents variables, entre elles l’evolució de les denúncies per violència de gènere i el nombre d’atencions a centres d’atenció a la dona. Aquestes dades permeten identificar les àrees geogràfiques i els recursos més afectats per la violència masclista, així com l’efectivitat de les polítiques públiques implementades per a combatre-la.

En segon lloc, s’han recopilat dades per a conèixer les mesures de protecció per a les dones, analitzant l’evolució de les resolucions sobre ordres de protecció. Aquesta anàlisi permet identificar l’efectivitat de les mesures de protecció actuals i suggerir millores per a garantir una protecció més efectiva i completa per a les dones afectades.

Finalment, s’ha volgut conèixer el perfil de les dones que són ateses en els centres d’atenció a la dona per a poder adaptar les polítiques públiques a les necessitats específiques de cada perfil. S’han examinat variables com l’edat, el nivell d’estudis, la situació econòmica, la unitat de convivència, l’estat civil, la situació laboral i el país d’origen. Aquesta anàlisi permet identificar les necessitats i problemes específics de cada grup de dones i adaptar les polítiques públiques per a assegurar una atenció i protecció més efectiva i justa.

Destaquem l’evolució del nombre de trucades rebudes al servei d’atenció telefònica fins a 2022 havent-hi una tendència a l’alça amb un pic significatiu en 2021. També es mostra un increment significatiu en el nombre d’atencions a les dones víctimes de violència masclista en un 24,8% en el cas de Catalunya i especialment notable a Santa Coloma de Gramenet registrant un increment major. Això suggereix que en el municipi de Santa Coloma s’estan implementant polítiques i mesures efectives per a prevenir i atendre les dones.

En relació al perfil de les dones ateses en Santa Coloma, veiem que la majoria d’elles tenen entre 31 i 50 anys i educació primària o secundària. Es troben en una situació de monoparentalidad i separades de les seves parelles. La majoria d’elles tenen ocupació.

Respecte a les denúncies hi ha hagut un augment significatiu en Santa Coloma en l’àmbit de les violències masclistes aconseguint un augment del 20% en 2022.

Línia d’actuació 3. Espai públic i seguretat feminista

L’espai públic i la seguretat feminista són dos conceptes rellevants en la lluita contra la violència masclista i la construcció d’una societat més igualitària. durant molt de temps, l’espai públic ha estat un lloc on les dones han sofert discriminació i violència, i on s’han sentit insegures i incòmodes. Per aquesta raó, és fonamental abordar aquesta temàtica i promoure mesures que garanteixin la seguretat i la igualtat de les dones en l’espai públic i, per aquest mateix motiu, és objecte de la tercera línia d’actuació de la CIBA.

Per a recaptar dades i visualitzacions sobre l’espai públic i la seguretat feminista ens hem centrat en recopilar informació sobre els delictes que es cometen en l’espai públic contra les dones i les víctimes d’aquests delictes. A continuació, s’han buscat dades sobre el perfil de les víctimes, comparant l’edat i el sexe d’aquestes, i s’ha comparat aquest perfil amb el dels agressors.

També s’han analitzat els espais on es produeixen els delictes sexuals contra les dones en l’àmbit públic, amb l’objectiu d’entendre millor els patrons i comportaments dels agressors.A més, s’ha comparat la incidència d’aquests delictes a Santa Coloma de Gramenet amb la de la resta de Catalunya, per a poder avaluar l’impacte de les polítiques públiques en la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Finalment, s’ha analitzat l’evolució del nombre de locals que s’han adherit a la Xarxa violeta de Santa Coloma, que forma part de les accions dutes a terme per la CIBA per a prevenir i erradicar la violència masclista a la ciutat. Amb aquesta visualització, es pretén mesurar l’impacte i l’efectivitat d’aquesta iniciativa.

Destaquem que les dones són més víctimes dels delictes sexuals que els homes en totes les edats i les víctimes més joves són especialment vulnerables a aquests delictes. En la violència masclista que ocorre en l’espai públic, les víctimes més joves també són les més afectades, amb un augment considerable a partir de 2014.

Respecte al nombre de delictes contra la llibertat sexual en Santa Coloma destacats que ha estat menor que la mitjana catalana durant tot el període analitzat. Respecte al nombre de punts liles de la Xarxa violeta i els serveis realitzats per Santa Coloma hi ha hagut un augment significatiu de la mateixa manera que del nombre de locals adherits a la Xarxa Violeta.

Informe DadesXPolítiquespúbliquesXDones