The Impact of COVID-19 on Women: La importància d’indicadors clau en el món actual

EL INFORME "THE IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN", PUBLICADO POR LA ONU, DETERMINA LAS CINCO ÁREAS PRIORITARIAS PARA REVERTIR, DISMINUIR Y/O ELIMINAR LAS DESIGUALDADES VIVIDAS POR LAS MUJERES.

A Iniciativa Barcelona Open Data ens enfoquem en la realització de projectes en els que es recopilen dades a disposició per al desenvolupament de polítiques públiques. Davant la conjuntura actual en què ens trobem, les dades referents a la COVID-19 cobren major rellevància en ser clars i pertinents, de manera que les i els prenedors de decisions tinguin les eines necessàries per aplicar polítiques públiques efectives en favor dels drets de la ciutadania. No obstant això, com ja ha estat observat per organitzacions internacionals i no governamentals, l’impacte de la COVID-19 és altament diferenciat, particularment afectant els drets de les dones, els quals han estat encara més vulnerats durant la pandèmia.

“The Impact of COVID-19 on Women” és un informe publicat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) a l’abril de 2020, on es determinen les cinc àrees prioritàries a les quals les polítiques públiques han de ser dirigides per revertir, disminuir i / o eliminar aquestes desigualtats: Economia-Pobresa, Salut, Treballs de Cures no remunerats, Violència de gènere i Entorns en crisi humanitària.

La primera d’aquestes, Economia-Pobresa, és definida tenint en compte que les dones i nenes generalment es localitzen en treballs precaritzats, obtenint un menor ingrés respecte als homes, així com una menor capacitat d’estalvi. Per tant, com a conseqüència última, hi ha una major proporció de dones i nenes en situació de pobresa.

D’altra banda, la Salut es fixa com àrea prioritària pel fet que l’atenció a la salut en primera línia posseeix una població ocupacional feminitzada, la qual s’exposa així constantment a la COVID-19. A més d’això, la reassignació de recursos i prioritats en el sector podria provocar una disminució en els serveis de salut sexual i reproductiva, essencials per al benestar físic i mental de les dones i nenes.

La tercera àrea puntualitzada per l’ONU són els Treballs de Cures no remunerats. Aquest ha estat visibilitzat com mai abans davant el context de l’confinament viscut, ja que si bé les cures ja requeien sobre les dones a l’interior de les seves famílies, actualment elles no compten amb una distinció entre el treball remunerat, el no remunerat i l’oci, propiciant una nul·la conciliació de temps i una decadència en el benestar emocional.

En el mateix acord amb el confinament, la Violència de gènere és la següent esfera donada per l’informe. Els seus diferents manifestacions han anat únicament a l’alça des de l’inici de la pandèmia, ja que moltes dones són obligades a protegir-se en casa amb els seus propis agressors, a el temps que els serveis de suport a distància són interromputs o són inaccessibles físicament.

Finalment, la cinquena àrea delimitada és referent als Entorns en crisi humanitària. Amb una capacitat institucional ja fragmentada per atorgar serveis de qualitat, una reducció dels espais sociopolítics de participació, i davant diverses opressions que travessen a les persones, dones, i nenes, aquests entorns són òptims per a l’amplificació dels impactes anteriorment enunciats.

A més de considerar aquestes cinc àrees, cal identificar indicadors clau per a estes, de manera que s’assoleixi l’objectiu de reforçar els drets de les dones davant la COVID-19 mitjançant el desenvolupament de polítiques públiques holístiques. Amb això en ment, Iniciativa Barcelona Open Data presenta la taula d’indicadors utilitzada per ONU Mujeres (2020) per fer front a les àrees de major impacte de la COVID-19 en les vides de les dones:

 

És imprescindible comptar amb dades precises i aterrats a les realitats d’un determinat context per al desenvolupament i implementació de mesures que tinguin una influència positiva en les vides de les dones. Com ho esmenta l’informe,

No es tracta només de rectificar les desigualtats que han existit des de fa temps, sinó també de construir un món més just i resilient. No només redunda en benefici de les dones i les nenes, sinó també dels nens i els homes. Les dones seran les més afectades per aquesta pandèmia, però també seran la columna vertebral de la recuperació en les comunitats. Tota política pública que reconegui això tindrà més impacte. (ONU, 2020).

 

Bibliografia

Consejo de Europa (2020). Women’s rights and the COVID-19 pandemic. [Imagen]. Recuperat de https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19

ONU Mujeres (2020). COVID-19: Emerging gender data and why it matters. Recuperat de https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. Nueva York: Naciones Unidas.