Oferta de Feina. Dades Obertes

Des de Iniciativa Barcelona Open Data oferim una oferta de feina en dos fases:

1.Com a persona tècnica de Hackaton en un projecte de Hackaton que s’iniciarà en breus. (primers tres mesos)

HACKATON DADES X DONES

Volem utilitzar les dades obertes i les tecnologies obertes per promoure l’economia de les cures a tres barris de Barcelona.amb criteris de la corresponsabilitat i equitat de gènere, així com drets digitals i privacitat digital.

2. A partir del mes de febrer/març com a Doctorat Industrial amb la UOC amb el projecte: “La reutilització del “Open Data” en l’àmbit econòmic”

Aquesta plaça es un contracte laboral que combina la feina tècnica en Iniciativa Barcelona Open Data (5 hores al dia, aprox.) amb la investigació del doctorat (3 hores al dia) durant 3 anys.

El projecte consisteix en la recerca centrada en analitzar la reutilització de la informació publica publicada com a “Open Data” per part del sector privat, en concret de l’àmbit econòmic. Com aquestes dades obertes generen valor econòmic i social.

La recerca tindria que abordar algunes qüestions respecte a la reutlització de dades obertes en l’activitat econòmica, com són:

Com es poder utilitzar les dades obertes per a generar valor pel sector privat?

Quin és l’Impacte de les dades obertes en el sector privat?

Quines condicions han de tenir les dades per a que puguin ser reutilitzables?

Quins models de negoci basats en dades obertes públiques són viables?

Quines polítiques públiques contribueixen a una reutilització de les dades obertes per part del sector privat ?

TASQUES A INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA

 • Participar en la dinamització del projecte Comunitat de Coneixement. (professionals que treballem a dades obertes).
 • Actualitzar la Base de dades de organitzacions i persones publicadores de dades obertes i de de persones reutilitzadores de dades obertes.
 • Participar al projectes “El valor de les dades per a les empreses”. Aprendre de les experiències de les empreses. Obtenir informació i generar continguts en l’àmbit d’exemples de reutilització per a empreses per a determinats sectors / productes.
 • Generar continguts divulgatius a partir de les recerques realitzades que alimentin la nostra comunitat de valor per ajudar a promoure la reutilització de les dades obertes tant econòmica com a social.
 • Participar al Fòrum de DADES Obertes públic – privat per la reutilització econòmica de la informació pública.

Remuneració: 22.000€ bruts anuals.

Si estàs interessat o interessada contesta aquest formulari.

 

Aqui sota us deixem els principals Requisits que marca la Universistat Oberta de Catalunya (UOC) per poder matricular-se per fer un doctorat.

REQUISITS Candidats a Programes de Doctorat UOC

Per presentar la candidatura a un dels programes de doctorat de l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya,t’has de trobar en algun dels supòsits següents:

 1. Disposar d’un títol oficial de màster universitari expedit per una institució d’ensenyament superior de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials.
 2. Disposar d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per a l’accés a màster i haver superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 3. Disposar d’un títol oficial espanyol de graduat/ada, la durada del qual, d’acord amb les normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 ECTS.
 4. En el cas dels candidats/es titulats en sistemes educatius aliens a l’EEES, sense necessitat d’homologar els títols, disposar d’un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.
 5. Ser titulat/ada universitari i haver superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats de ciències de la salut.
 6. Disposar d’un títol espanyol de doctor/a obtingut d’acord amb els ordenaments universitaris anteriors.
 7. Ser llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del Diploma d’Estudis Avançats (DEA), obtingut d’acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, els programes de doctorat de la UOC estableixen els requisits específics següents:

 • En el cas que no siguis ciutadà de països de parla anglesa, acreditar el teu nivell d’anglès igual o superior al B2 segons el Marc comú de referència europeu.

Aquells candidats o candidates al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit, tindran l’oportunitat d’accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca a finals del primer any. En cas que l’estudiant no assolís aquest nivell no se li podria aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.